PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร  รักษาการอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และปัจจัย ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกุศลทานเพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามประเพณี

 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาเป็นเวลานาน  ด้วยความจำเป็นในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมาก ๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จึงจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากแสงเทียน

 

วิทยาลัยดุสิตธานียังคงยึดถือและสืบทอดปฏิบัติเพื่อสืบสานประเพณีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งยึดถือสืบต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ร่วมประกอบกิจของพุทธศาสนิกชน แสดงถึงความพร้อมเพรียงสำหรับการทำกิจกรรมในวันสำคัญ และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม