PRTHAINEWS

ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เฮียร์ไลฟ์ได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆที่อยู่ในบริเวณของบริษัท โดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญในตอนนี้คือ เรื่องของความสะอาด และการปราศจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ซึ่งเรามีกฎระเบียบ และมาตรการดังต่อไปนี้

  1. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดศูนย์การได้ยิน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  2. เพิ่มการทำความสะอาดศูนย์การได้ยินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเปิดให้บริการ และหลังปิดให้บริการทุกวัน
  3. มีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการในหลายจุด
  4. มีการทำความสะอาดห้องที่เปิดให้บริการ และของเล่นเด็กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
  5. ตรวจความพร้อมด้านสุขภาพของพนักงานก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  6. มีการสลับห้องเรียนการฟื้นฟูการได้ยินของเด็ก เพื่อการทำความสะอาดห้อง และของเล่นเด็กทุกครั้งหลังจากเด็กเรียนเสร็จ
  7. ผู้มาเข้ารับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อน และตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ
  8. มีการวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ารับบริการ และบันทึกไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  9. มีการจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้มาเข้ารับบริการเป็นระยะ 1 – 2 เมตร (Social Distancing)

 

 

 

 

ทางเฮียร์ไลฟ์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลง ทั้งนี้คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย, Faceshield, ถุงมือ หรือชุดป้องกัน ไปยังหลากหลายโรงพยาบาล เฮียร์ไลฟ์ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เรื่องปัญหาทางการได้ยินเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์การได้ยินเฮียร์ไลฟ์พร้อมแล้วในการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และพัฒนาการเด็ก รวมถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการได้ยิน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th และสอบถามได้ที่ไลน์ medel.service หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411