PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมในยุค New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การอํานวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม ผ่านทางระบบ Online Conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลยุติธรรมในยุค New Normal” นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุดในยุค New Normal” ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่กระทรวงยุติธรรมในยุค New Normal” และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในยุค New Normal”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด นโยบายของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางการอํานวยความ ยุติธรรมที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงมีการนําเสนอแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของกระบวนการยุติธรรมในยุควิถีใหม่ ทั้งนี้ จะนําผลสรุปจากการประชุมเป็นกรอบทิศทางในการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป