PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่ง พร้อมขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 81 แห่ง รวมทั้งสิ้น 117 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางตรวจบันทึกข้อตกลงของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาพประชาชน (ฉบับที่ 2) การจัดอบรมคณะทำงาน ศกช. รูปแบบออนไลน์ การติดตามผลการจัดกิจกรรมและเร่งรัดการใช้งบประมาณ ตามแผนไตรมาส 3 การโอนงบประมาณจัดกิจกรรมเพิ่มเติม การเตรียมพร้อมและการเข้าใช้ระบบงาน Emediation และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมตั้งรับสถานการณ์และปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป