PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 28) เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ดร.โฆสิต สุนิจวิจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 28) ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท มอบหมายให้ นายพีรภัทร บุญรอด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งมี เจ้าคณะแขวง เลขาเจ้าคณะแขวง และเจ้าหน้าที่จากกรมพระธรรมนูญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 รูป/คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการพัฒนาผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและสามารถจัดตั้งศูนย์ตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว กรมฯ จึงกำหนดจัดการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ ขึ้น โดยเน้นกระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วม อภิปรายระดมความเห็น จัดกิจกรรม กลุ่มและฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จำลองแบบไลน์ โดยมีระยะเวลาการอบรม 36 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมฯ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป