PRTHAINEWS

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุวิทย์ ศรีเพียร และนายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันสังคม นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนนักวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพตามโครงการ สปส.มอบสุข ณ จังหวัดลำปาง โดยเยี่ยม นางวนิดา กันธิยะ ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 44 ปี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท นายสุเทพ ใจคำปิง ผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 46 ปี ทุพพลภาพเป็นอัมพาตท่อนล่าง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท และนายมงคล อินต๊ะวัง ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 37 ปี ทุพพลภาพเป็นอัมพาตทั้งร่างกาย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,300 บาท

โอกาสนี้ โครงการ “สปส.มอบสุข” ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตน ฟื้นตัวได้ในเร็ววัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง