PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 9 พร้อมขึ้นศักราชใหม่อย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานมีการจัดทำบุญตามประเพณีและเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยยังได้ถือโอกาสพิเศษ บริจาคทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ นำโดยนายศักดา  กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยดุสิต ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งมอบสิ่งของ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ “บ้านบางละมุง” จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณอารีย์วัลย์ แก้ววิไล พนักงานประจำการของศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในปีที่ 10 นั้น วิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั้นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันยุคสมัยของวิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ