PRTHAINEWS

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online   interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet 
หลักสูตร “หลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 
รุ่นที่ 2  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม 📑 ดูได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/index04.html
ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/download0.html
☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
📲 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891