PRTHAINEWS

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online   interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet 
หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน”  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม  2563
รายละเอียดเพิ่มเติม 📑 ดูได้ที่ 👉 http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html

☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
📲 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891