PRTHAINEWS

ถ้าคุณฝันอยากมีธุรกิจร้านอาหาร ฝันอยากเป็นเชฟ อยากทำงานครัวในต่างประเทศ
ที่วิทยาลัยดุสิตธานี เรามีหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณได้

 

หลักสูตรคุณภาพที่วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าเรียนสามารถทำงานด้านการประกอบอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรือสำราญ โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสก้าวหน้าที่ดีกว่า พร้อมทั้งฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชา ด้วยการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติอย่างละเอียด

 

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับสากล จัดหลักสูตร “การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทยขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านการประกอบอาหาร โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย หลักการประกอบอาหารตะวันตกและอาหารไทย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การแกะสลักผัก และผลไม้ การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนจัดรายการอาหาร และการควบคุมต้นทุน การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ การฝึกปฏิบัติ 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน

 

หลักสูตรฝึกอบรม “การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย” นี้ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ 5 เดือนแบบเข้มข้น โดยการจัดการเรียน 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต่อด้วยการฝึกงานภาคสนามจริง ลงมือทำจริงหน้างานต่อ 3 เดือน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ คือมีอายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 เป็นอย่างต่ำและเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ได้รับและผ่านการตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง

 

กำหนดการฝึกอบรมโดยการปฐมนิเทศ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีรูปแบบการอบรม 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

อบรมรูปแบบที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563-24 มกราคม 2564

อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านล่ะ 59,900 บาท

 

 

อบรมรูปแบบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 – 11 ตุลาคม 2563

อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านล่ะ 56,900 บาท www.dtc.ac.th

 

หมายเหตุ: ราคานี้รวมวัตถุดิบ ชุดอุปกรณ์ครัว ชุดเชฟ เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรมที่ กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu