PRTHAINEWS

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

            สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในทุกด้าน เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่หลัก

1.หลักสูตร บริการ (Service Course)
2.หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)
3. หลักสตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)
4. หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ (Thinking and other)
5. หลักสูตร บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resourse)

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด