PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานตามภารกิจกรม พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากรในระดับพื้นที่

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับ นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา และ พ.ต.อ. สุวรรณ นาทอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงา จากนั้น เวลา 13.00 น. ประชุมร่วมกับ นางสาวสุกัญญา เดชาฤทธิ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร และ พ.ต.ท.จิโรจน์ สาธุการ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ซึ่งมี ผู้แทนสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในระดับจังหวัด ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ พร้อมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร อาทิ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในการจัดทำสำนวน การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทนการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1 การผลักดันให้มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้งได้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ อีกด้วย