PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ติดตามความคืบหน้า การจัดงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2021 พร้อมผลักดันให้ทุกภาคส่วน ตื่นตัวในการขับเคลื่อน “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2021 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ True V Room ร่วมกับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธ์สหรัฐสวิสประจำประเทศไทย (Swiss Embassy to Thailand) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights: AICHR) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และ C ASEAN ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการเตรียมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อาทิ กำหนดการจัดงานล่าสุด แนวทางการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2021 จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Forum) ทั้งหมด และ เป็นกิจกรรมที่กรมฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อมุ่งผลักดันให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตื่นตัวในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) รวมถึงการนำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อท้าทาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในภูมิภาค อีกด้วย