PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจ่าย 13 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสาววราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 2 ราย ยกคำขอ จำนวน 1 ราย และอนุมัติจ่าย จำนวน 13 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 591,385.75 บาท
ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล