PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พร้อมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้อาสาสมัครยุติธรรม
นำไปใช้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 17)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 17 จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสงขลา และจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและบูรณาการระบบเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา นายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้นำทางศาสนา เครือข่ายยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสงขลา และจังหวัดพะเยา เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ภาคเช้า นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจของอาสาสมัครยุติธรรม” โดย ผู้แทนสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานกองทุนยุติธรรม และสำนักงานคุ้มครองพยาน นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านระบบ E – MEDIATION และภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจเครือข่ายภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน” โดยผู้แทนกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด