PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิ​ฯ​ ร่วมกับ​ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล​ และ​ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ นิเทศงานติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ​ ในระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประชุมนิเทศงานติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัด และการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ​ ในพื้นที่ โดยมี นางราตรี เอียดคง ยุติธรรมจังหวัดสตูล พร้อมด้วย​ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

จากนั้นเวลา 13.30 น. ได่ประชุมร่วมกับ นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย​ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่​ เข้าร่วม​ โดยมี​ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการนิเทศงาน และทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ อาทิ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4​ (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนพัฒนางาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา นอกจากนี้​ ยังได้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่​ อีกด้วย