PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ นิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจในระดับจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในระดับพื้นที่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ประชุมนิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ ในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของจังหวัดและการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ ในพื้นที่ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการนิเทศงาน และทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ อาทิ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในการจัดการสำนวนคงค้าง การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทนฯ การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รวมถึงการถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 นอกจากนี้ ยังได้รับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การดำเนินงานต่าง ๆ และให้กำลังใจแก่บุคลากรในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป