PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (ด้านกฎหมาย) พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ประชุมบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมกับ นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานคดี ผู้แทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านทางออนไลน์โปรแกรม Google Meet เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป่าหมาย พร้อมทั้งประสานและเชิญชวนลูกหนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ หากได้รับข้อมูลและจำนวนลูกหนี้ที่แน่นอนจะนัดหมายเพื่อประชุมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโอกาสต่อไป