PRTHAINEWS

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย คำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกมิติเพื่อเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงได้จัดให้มี การฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ” ขึ้นมา ในวันที่ 25-26 กันยายน 2563 นี้

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการฝึกอบรบระยะสั้นในส่วนต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นมาถือเป็นหนึ่งในด้านความชำนาญและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย โดยรวมไปถึงการเข้าสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องมีการพบปะเข้าสังคม ซึ่งทักษะการปรับตัวเข้าสังคมนั้นถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นหรือลูกค้า รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปร่วมงานสังคมเพื่อเรียนรู้การวางตัว การแต่งกาย รวมไปถึงมารยาทสังคมต่าง ๆ

หลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ” ที่ทางวิทยาลัยดุสิตธานีจัดขึ้นในครั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภาพแบบเข้มข้น ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับมารยาทสากล รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในระดับนานาชาติได้อย่างไม่เคอะเขิน ทักษะการสื่อสาร การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การทักทายและการต้อนรับ มารยาทสากล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เทคนิคการสร้างให้เป็นคนมีเสน่ห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร มารยาทการรับประทานอาหาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นต้น ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์หนึ่งฤทัย มอริซ Professional Trainer and Hospitality Consultant โดยเป็นการจัดอบรม 2 วัน ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมท่านละ 9,900 บาท www.dtc.ac.th

หมายเหตุ: ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@dusit.edu