PRTHAINEWS

อีมิแน้นท์แอร์

คณะผู้บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณวิรุฬห์ กังวาลโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ให้การต้อนรับคุณชาติวุฒิ ทองกันผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ และคุณวีระพงษ์ วงษ์ชาดี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 จังหวัดยะลา จำนวน 16 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอีมิแน้นท์แอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรให้มีความรู้ในแง่ของการผลิตเครื่องปรับอากาศให้มีมาตรฐาน

อีมิแน้นท์แอร์