PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 6-01 ชั้น 6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผ่านออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ชี้แจงความจำเป็น สาระสำคัญ ประโยชน์ รวมทั้งสถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติฯ และ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมตอบข้อซักถามในหลายประเด็น อาทิ ความแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม กับร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอื่น ๆ ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการยุติธรรมหากร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลจากภาคส่วนต่างๆ และการดำเนินคดีกรณีเหตุเกิดนอกราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ อาทิ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนสอบสวนกรณีทรมานตามพิธีสารมินนิโซตา สัดส่วนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการป้องกันการกระทำทรมานฯ การจัดทำระเบียบ/มาตรการเฉพาะ ที่จะช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงญาติของผู้ได้รับความเสียหาย และการกำหนดกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดีที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารโดยตรง เป็นต้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงที่ได้จากที่ประชุมไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต่อไป