PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ เผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสร้างความรู้ เคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ระบบ ZOOM Meeting โดยมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 800 คน จากในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้สามารถเป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในหน่วยงานและขยายผลต่อไปยังนักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป