PRTHAINEWS

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ร่วมกับ 12 จังหวัด มุ่งให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ร่วมกับ 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สกลนคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ พังงา และนราธิวาส เพื่อเร่งเชิงรุกรับคำขอช่วยเหลือ เยียวยาให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สืบเนื่องจาก การวิเคราะห์สถิติการรับแจ้งความ (คดีชีวิต ร่างกายและเพศ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ยังมีสัดส่วนการแจ้งความ ที่ค่อนข้างสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับการรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา กลับยังไม่มากนักและพบว่าใน 12 จังหวัดยังคงมีการรับคำขอในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมาก จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อช่วยกันหาสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จะเร่งขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.) กำหนดแนวทางและติดตาม ผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมฯ เป็นผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป