PRTHAINEWS

โฮมโปร ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 6 พร้อมคว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนในระยาวอย่างยั่งยืน

นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปสายกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติคุณ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้าน การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โฮมโปร ยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รางวัล ASEAN Asset Class PLCs สำหรับบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จากการประเมินโครงการ ASEAN CG Scorecard 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ACMF ที่เกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน