PRTHAINEWS

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช หรือ Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ต่อเนื่องอีก 1 ปี (ประจำปี ค.ศ. 2021)

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบระดับ Pre A1 Starters และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระดับ A1 Movers โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR A1 ทั้งนี้ผลสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนได้สูงขึ้นในทุกๆ ปี

โรงเรียนที่สนใจเข้ารับคัดเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ซึ่งเป็น Authorised Test Centre (TH 195) ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โทร 081 958 0085