PRTHAINEWS

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจของนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารย์เกษม และ คุณทับทิม ปังศรีวงศ์ ซึ่งได้ประจักษ์ถึงปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาในการอุทิศตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย จึงได้จัดตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับประเทศ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญวิทยากรเภสัชศาสตร์จากต่างประเทศมาอบรมให้ความรู้ ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใต้เงินกองทุนทั้งสิ้น จำนวน 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการมอบเงินทุนจำนวนนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินมูลค่า 3-4 ล้านบาทต่อปี และมีการมอบทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ แสดงเจตนารมณ์เน้นย้ำถึงความสำคัญใน การมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์ “แม้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายและยากลำบาก เนื่องจากทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติ บ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจสะดุดหยุดนิ่งได้ ต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดที่อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในอนาคต”
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในปี 2563 นี้ถือเป็นวาระครบรอบ 4 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกดังที่กล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สามารถจัดพิธีมอบทุนได้เพียงครั้งเดียวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจำปี 2563 จำนวน 58 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ด้าน ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับมอบทุนในสาขาต่างๆ “ผมขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับทุนในปีนี้ ขอให้ท่านปฏิบัติภารกิจสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ โดยมุ่งมั่นดำเนินตามเป้าหมายและอย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์เกษมฯ อีกด้วย”

เกียรติประวัติ อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ท่านเป็นเภสัชกรไทยคนแรกที่สำเร็จปริญญาโทเภสัชศาสตร์ (Master of Science in Pharmacy) จากต่างประเทศ (Philadelphia College of Pharmacy and Science) ท่านมีความตั้งใจจริงในการวางรากฐานพร้อมส่งเสริมและบูรณาการวงการเภสัชกรรมแบบครบวงจร ท่านได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในหลายๆ ด้าน อาทิ เป็นผู้สร้างรากฐานการจัดการเรียนการสอนนิสิตเภสัช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เป็นอดีตนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันคนแรก ด้วยความดีงามที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจารย์เกษมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในปี พ.ศ.2497

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดพิธีรับมอบทุน ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวน 58 ทุน/โครงการ คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวด 01 ทุนการศึกษา / ทุนการฝึกอบรม
ประเภท ก. นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถาบันละ 3 ทุน รวม 45 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน
1,350,000 บาท
สถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ข. ทุนการศึกษา ปริญญาโท-เอก และการอบรมวุฒิบัตร รวม 5 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท หลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดด้านต่างๆ และหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ดังนี้
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ด้านเภสัชกรประจำบ้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ด้านผู้ป่วยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี ด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
ด้านบริหารจัดการเภสัชเศรษฐศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

หมวด 02 ทุนสนับสนุนการวิจัย
2.1 โครงการงานวิจัยความสัมพันธ์ของเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยา
Vancomycin กับผลการรักษา มอบให้ ภญ.ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 20,000 บาท
2.2 โครงการวิจัยลายพิมพ์รงคเลขผิวบางสำหรับการควบคุมคุณภาพและการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดและสารสำคัญจากพญาสัตบรรณ มอบให้ ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 50,000 บาท
2.3 โครงการวิจัยการศึกษาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์และผลลัพธ์ในการรักษาของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเอนเทอโรแบคทีริเอซีอีที่ดื้อต่อยาในกลุ่มคาร์บาพีเนม มอบให้ ภญ.กรวรรณ ผุดผ่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
เป็นเงิน 50,000 บาท
2.4 โครงการงานวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ สำหรับธุรกิจร้านขายยา (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต) มอบให้ ภก.กฤษฎิ์ วัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงิน 25,000 บาท
2.5 โครงการงานวิจัยเภสัชจลนศาสตร์ประชากรและแบบจำลองมอนติคาร์โลของยา Piperacillin/Tazobactam ในผู้ป่วย Infected CAPD มอบให้ ภก.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 60,000 บาท
2.6 โครงการงานวิจัยเภสัชจลนศาสตร์ประชากรและแบบจำลองมอนติคาร์โลของยา Vancomycin ในผู้ป่วยเด็ก Sepsis หรือ Septic shock มอบให้ ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
2.7 โครงการงานวิจัยแบบแผนกำหนดการใช้ยาที่เหมาะสม สำหรับการรักษาการติดเชื้อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae ในประเทศไทย (การตีพิมพ์งานวิจัย )มอบให้ ภญ.ปารดา นวลโสภาภณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเงิน 25,000 บาท

หมวด 03 ทุนสนับสนุนงานประชุมวิชาการ
3.1 การประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีInternational Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 (PST 2020) มอบให้ รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดร่วมกับ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เป็นเงิน 100,000 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้มอบทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
– พ.ศ.2560 เดือนเมษายน มอบทุน 12 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท
เดือนธันวาคม มอบทุน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,431,000 บาท
– พ.ศ.2561 เดือนกรกฎาคม มอบทุน 20 โครงการ เป็นเงิน 2,046,800 บาท
เดือนพฤศจิกายน มอบทุน 19 โครงการ เป็นเงิน 1,697,600 บาท
– พ.ศ.2562 เดือนมิถุนายน มอบทุน 23 โครงการ เป็นเงิน 1,797,265 บาท
เดือนพฤศจิกายน มอบทุน 26 โครงการ เป็นเงิน 1,840,000 บาท
– พ.ศ.2563 เดือนธันวาคม มอบทุน 58 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
ยอดรวม ที่ได้มอบแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน 13,212,665 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เปิดให้นักศึกษาและเภสัชกรที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอ รับทุนด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02-253 0178-81 ต่อ 308 หรือ E-mail: admin@doctorkasem-foundation.org