PRTHAINEWS

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งสำหรับ วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นถือเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นวันไหว้ครู โดยตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะกำหนดให้พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน “มะฮอกกานีช่องาม สืบสานประเพณีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน ซึ่งประเพณีไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของไทยที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

โดยภายในพิธีเริ่มต้นด้วยนักศึกษานำพานพุ่มดอกไม้มอบให้คณาจารย์ ตามด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาของแต่ละชั้นปี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ให้เกิดความพากเพียรทั้งในด้านการเรียน พร้อมทั้งด้านกิจกรรมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th