PRTHAINEWS

‘ความเข้าใจในเรื่องการได้ยินของผู้ปกครอง และ การให้ความร่วมมือของเด็ก’ นั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การฟื้นฟูการได้ยินสำเร็จได้ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในเรื่องนี้ โครงการ MED-EL x Look’n Say Meet up จึงถือกำเนิดและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการได้ยินให้แก่ผู้ปกครองและใช้ในกระตุ้นการฟื้นฟูการได้ยินของเด็กหลังใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือการได้ยิน โดยกระบวนการในการดำเนินโครงการนี้ จะดำเนินการผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “Look and say” ซึ่งเปิดให้สามารถใช้งานได้แล้ว ผ่านทางระบบ Android และ Web Browser

ทางเฮียร์ไลฟ์และผู้พัฒนาระบบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษา และการฟื้นฟูการได้ยินของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น มีดังนี้
1. เพื่อให้เด็กใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการได้ยินสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังตั้งแต่ระดับการรับรู้เสียง การแยกเสียง จนไปถึงในระดับการใช้ภาษาในการสื่อสารได้
2. ให้ผู้ปกครองสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือในการฝึก รวมถึงเป็นแนวทางในการฝึกกระตุ้นในชีวิตจริงกับบุตรหลานได้ และสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อการเรียนรู้ในการประเมินบุตรหลานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพัฒนาการด้านการได้ยินได้
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมในการฟื้นฟูการได้ยินระหว่าง เด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นโดยเปิดรับสมัคร “ครอบครัวอาสา” มาร่วมใช้แอปพลิเคชัน Look’n Say ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 และจะเริ่มใช้แอปพลิเคชัน “ครั้งแรก” ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยจะมีการประเมินเด็กเบื้องต้นจากครูการศึกษาพิเศษ และจะมีการติดตามผลเด็กในทุกสัปดาห์ รวมระยะเวลาในการติดตามผลทั้งหมด 10 สัปดาห์ โดยสัปดาห์สุดท้ายในการติดตามผล ครูการศึกษาพิเศษจะสรุปผล หลังจากนั้นจะมีการทำแบบสอบถาม Post-test ในสัปดาห์ถัดไป และทีมงานจะส่งผลสรุปให้ครอบครัวอาสา ภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งระยะเวลารวมในการดำเนินโครงการทั้งหมดคือประมาณ 3 เดือน

หากคุณมีบุตรหลาน หรือน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถร่วมเป็นครอบครัวอาสาได้ โดยลงทะเบียนได้ทาง looknsay.com หรือติดต่อได้ทางไลน์ @hearlifeth และเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับประสาทหูเทียม และอุปกรณ์ช่วยฟังเพิ่มเติมที่ www.hearlife.co.th