PRTHAINEWS

เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงเป็นธุรกิจที่จะเติบโตและสร้างรายได้หลักเข้าสู่หลากหลายประเทศเป็นอันดับต้น ๆ อยู่ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยรวมไปถึงคุณภาพและทักษะที่ได้มาตรฐานทางด้านฝีมือถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (กระทรวงแรงงาน) ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการและสนใจเข้าวัดระดับมาตรฐานฝีมือของตนเองให้เป็นระดับสากล

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดระดับคุณภาพและมาตรฐานฝีมือของชาวไทย ที่จะเข้าทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดการทดสอบที่วิทยาลัยดุสิตธานีนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นหลักฐานเข้าทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศูนย์ทดสอบ ที่วิทยาลัยดุสิตธานีนั้นเปิดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 การทดสอบฝีมือคนหางาน ในสาขาพนักงานประกอบอาหาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และพนักงานทำความสะอาด รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
สำหรับการประเมินการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร 1. ผู้ประกอบอาหารไทย 2. ผู้ประกอบอาหารคาว 3. ผู้ประกอบอาหารหวาน และในสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพสปาแอดเทนเดน (Spa Attendant) พนักงานบริหารจัดการสปา และพนักงานต้อนรับในสปา (Spa Receptionist) รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวนัสนันท์ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 02-361 7811 ต่อ 536 หรือ อีเมล wanusanan.kh@dtc.ac.th